Arbeidsmiljøloven gjelder som hovedregel for alle som ansatt hos en arbeidsgiver, tariffavtaler kan dog inneholde avvikende bestemmelser. De virksomhetene som er bundet av en tariffavtale må følge denne/disse. Reglene i arbeidsmiljølovens kapittel 10 som omhandler arbeidstid gjelder alle ansatte unntatt arbeidstakere med ledende eller særlige uavhengig stillinger. 

I denne artikkelen trekker vi fram noen hovedpunkter fra paragrafene i arbeidsmiljølovens kapittel 10 som omhandler Arbeidstid og ser på hvordan vi kan dekke dette kapittelet med Tidsbanken. 


§ 10-1. Arbeidstid - definisjon

 • Arbeidstid er den tiden arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon og har mulighet til utføre arbeidet som arbeidsgiver ønsker utført.
 • Det motsatte av arbeidstid er arbeidsfri (fritid), i denne tiden står den ansatte ikke til arbeidsgivers disposisjon

Se lovteksten her

I Tidsbanken registreres arbeidstid ved at ansatte stempler seg inn og ut av arbeid. Det er også standard funksjonalitet for å trekke ut pauser i løpet av dagen, samt automatisk klipping og justering av klokkeslett for å enklere klarer å skille arbeidsfri fra arbeidstid. Et eksempel på situasjon hvor justering blir benyttet vil være hvis ansatte registreres seg inn på arbeid før de går i garderoben å gjør seg klar til arbeid - arbeidstakeren er da stemplet inn før man står til arbeidsgivers disposisjon og registrert tid består da av både arbeidsfri og arbeidstid. 

Les mer om:

§ 10-2. Arbeidstidsordninger

 • Arbeidstidsordningen skal være forsvarlig, arbeidstaker skal ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger.
 • Arbeidstaker har rett på en fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten ulempe for virksomheten. Hensikten med dette (tredje ledd i loven) loven er å imøtekomme arbeidstakernes ønske om større innflytelse over egen arbeidstid. Det er opp til arbeidstaker og arbeidsgiver å finne gode og praktiske løsninger som gir arbeidsgiver mulighet til å få arbeidstiden tilpasset sine behov.

Se lovteksten her

I Tidsbanken finnes det flere måter å tilfredsstille denne paragrafen på avhengig av hvilket ledd av lovteksten man ser på. Hvis vi setter fokus på tredje ledd som omhandler fleksibel arbeidstid så kan dette for eksempel løses med en automatisk fleksitidskonto (tidskonto), men løsninger som gjennomsnittsberegning av arbeidstid kan også være gode løsninger. Det er også enkelt å både opprette og vedlikeholde både kollektive og individuelt tilpassede arbeidstidsordninger.

Ler mer om:

 • Fleksitid (tidskonto) her
 • Gjennomsnittsberegning av arbeidstid her 

§ 10-3. Arbeidsplan

 • Dersom arbeidstaker jobber til ulike tider på døgnet skal det utarbeides en arbeidsplan. 
 • Arbeidsplanen skal vise hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide.
 • Arbeidsplanen skal være lett og tidligst mulig tilgjengelig, og senest tok uker før iverksettelse.

Se lovteksten her

I Tidsbanken kan man enkelt lage vaktlister for alle ansatte, uavhengig om dette er fast ansatte, deltidsansatte eller ekstrahjelper. Vaktlistene i Tidsbanken kan i tillegg til lovpålagt informasjon som dato og tidspunkt også inneholde detaljer som rolle og funksjon, lokasjon, med mer. Alle arbeidstakere vil til en hver tid ha tilgang til vaktlisten (arbeidsplanen) via sin mobiltelefon. Dette gjør det langt enklere å tilfredsstille kravet til at de ansatte skal ha tilgjengelig vaktliste senest 2 uker før iverksettelse. I tillegg til å dekke lovkravene i paragrafen er en av merverdiene ved å benytte vaktlisten at man får full oversikt over planlagte/prognostiserte lønnskostnader og timeforbruk samt en enklere ferieplanlegging.    

Les mer om:

 • Vaktliste planlegging her
 • Vaktliste for ansatte på mobil her 

§ 10-4. Alminnelig arbeidstid

 • Alminnelig arbeidstid er arbeidstid som er innenfor de grensene som er definert i denne paragrafen.
 • Alminnelig arbeidstid må ikke overstige 9 timer pr dag (24 timer) og må ikke overstige 40 timer pr uke (7 dager).  
 • Tariffbudene virksomheter og belastende arbeidstidsordninger, som for eksempel visse skift- og turnusordninger, kan gi kortere grenser.
 • For beredskapsvakter/hjemmevakter så skal som hovedregel 1/7 av vaktens tid regnes med som alminnelig arbeidstid. 
 • Arbeid utover arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid omtalt i denne paragrafen er overtid som omtales i § 10-6.

Se lovteksten her

I Tidsbanken er det flere måter å hensynta denne paragrafen på. Først og fremst vil man få oversikt og hjelp i forbindelse med planlegging av ansattes arbeidsplan slik at man i planleggingen er sikker på at man er innenfor de rammene som er gitt i forbindelse med alminnelig arbeidstid. Når ansatte arbeider så vil Tidsbanken automatisk kunne skille alminnelig arbeidstid og overtid basert på det reglesettet som gjelder for den gitte virksomhet eller arbeidsform. Det finnes gode løsninger for registrering av beredskapsvakter/hjemmevakter som sikrer at ansatte blir lønnet i henhold til avtale samtidig som man ivaretar lovkravet om faktoren på 1/7. Rapportering av alminnelig arbeidstid er enkelt da det finnes flere rapporter som viser både arbeidet tid fordelt på alminnelig arbeidstid og overtid både i henhold til lovkravet og den enkelts arbeids- og lønnsavtale.

Les mer om:

 • Planlegging av arbeidsplan her
 • Overtidberegning her
 • Manuell registrering her
 • Overtidsanalyse her     

§ 10-5. Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden

 • Gjennomsnittsberegning åpner opp for en mer fleksibel fordeling av arbeidstiden som betyr at man enkelte dager og uker jobber mer, for at man senere dager og uker jobber tilsvarende mindre
 • Etter avtale med den enkelte eller tillitsvalgt i tariffbundet bedrift, kan man avtale gjennomsnittsberegning over 52 uker

Se lovteksten her

I Tidsbanken kan gjennomsnittsberegning gjennomføres på forskjellige måter. Man kan benytte en fleksitidsløsning eller man kan benytte gjennomsnittsberegning av overtid (periode basert overtid).  

Les mer om:

 • Fleksitid her
 • Periode basert overtid her

§ 10-6. Overtid

 • Overtid er den arbeidstiden som går utover lovens grense for alminnelig arbeidstid. Viktig å merke seg at arbeid utover den avtale arbeidstiden ikke nødvendigvis er overtid, men i mange tilfeller å anse som merarbeid.
  • Merarbeid er arbeidstid utover den avtale tiden, men innenfor rammene for alminnelig arbeidstid ref. § 10-4. Merarbeid gir ikke grunnlag for overtidsbetaling. 
  • Overtid er arbeidstid som varer utover den alminnelige arbeidstiden ref. § 10-4. Overtid gir grunnlag for overtidsbetaling. 
 • Overtid skal kun benyttes når det foreligger særlig og tidsbegrenset behov for det. 
 • Loven skille ikke på avtalt og pålagt overtid, noe som betyr at frivillig overtidsarbeid også gir rett til overtidstillegg. 
 • Lønnstillegget (overtidstillegg) ved overtidsarbeid skal være på minst 40% av den lønnen arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid. 
 • Overtidsarbeid kan benyttes/pålegges i inntil 10 timer i løpet av syv dager, 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker og 200 timer i løpet av en periode på 52 uker. 

Se lovteksten her

I Tidsbanken er det flere alternative automatiske løsninger når det gjelde både mertid og overtid. Systemet kan enkelt skille på mertid og frivillig eller pålagt overtid og lønne arbeidstakere i henhold til gjeldene regelverk. Det finnes også forskjellige løsninger når det gjelde avlønning, overtidsarbeid kan lønnes både som erstattende overtid (150% og 200% lønn) eller som grunnlønn pluss overtidstillegg. Overtid kan gis daglig og ukentlig i tillegg til å kunne gjennomsnittsberegnes slik som loven åpner opp for, for eksempel over åtte uker som beskrevet i § 10-6. åttende ledd.     

Les mer om

 • Overtid her
 • Gjennomsnittsberegning her
 • Mertid / fleksitid her
 • Lønnstillegg her

§ 10-7. Oversikt over arbeidstid

 • Arbeidsgiver må ha en oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet
 • Total arbeidstid skal fremkomme

Les lovteksten her

I Tidsbanken vil du til enhver tid ha oversikt over arbeidstid i tillegg til planlagt arbeidstid og fravær. Arbeidstiden er det ansatte selv om enkelt registrere i form av stempling eller manuell registrering. Det finnes utallige rapporteringsmuligheter rundt arbeidstid med valgfritt detaljnivå, og samtlige rapporter kan enkelt eksporteres til PDF, Microsoft Word og Microsoft Excel. I tillegg til at du som arbeidsgiver til enhver tid har oversikt over arbeidstid, vil også den enkelte arbeidstaker også alltid ha oversikt over sin egen arbeidstid, i tillegg til planlagt arbeidstid og fravær.  

Les mer om:

§ 10-8. Daglig og ukentlig arbeidsfri

 • Arbeidstakere skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer
 • Arbeidstakeren skal ha ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av syv arbeidsdager. 

Les lovteksten her

I Tidsbanken vil du til enhver tid ha oversikt over hvor mye ansatte er planlagt til arbeid og hvor mye som er arbeidet og dermed også ha full oversikt over daglig og ukentlig arbeidsfri. 

Ler mer om:

§ 10-9. Pauser

 • Hvis arbeidstiden er mer enn 5 timer og 30 minutter, har den ansatte krav på en hvilepause.
  • Loven sier ingenting om varigheten på denne pausen annet enn at det skal være et avbrekk.
 • Hvis arbeidstiden er mer enn 8 timer så skal pausen/pausene til sammen være minst 30 minutter. 
 • Pauser er i utgangspunktet ikke arbeidstid og dermed heller ikke grunnlag for lønn, men hvis arbeidstaker ikke kan forlate arbeidsplassen i pausetiden så skal det likevel betales lønn for pausetiden. 
 • Arbeides det mer enn to timer overtid har arbeidstakeren krav på pause med lønn, pausen skal være på minst en halvtime og skal lønnes likt som overtidsarbeidet.

Les lovteksten her

I Tidsbanken kan det settes opp automatisk pausetrekk slik at man enkelt kan skille pausetid fra arbeidstid. Autoimatisk pausetrekk kan enten blir gjennomført på gitte tidspunkt eller hvis arbeidstiden overstiger et gitt antall timer. Det er i tillegg mulig å la ansatte stemple pause, i praksis betyr dette at reell pausetid registreres i det tidsrommet hvor pausen avvikles.

Les mer om:

Pausetrekk her

Stempling til pause her

§ 10-10. SøndagsarbeidTidsbanken er Norges beste og mest fleksible timeregistreringssystem. Systemet gjør det enkelt for deg å håndtere lovkravene i arbeidsmiljøloven. I tillegg til at bedriften sparer masse administrasjonstid og ikke minst lønnskostnader. 

Er du ikke allerede bruker av Tidsbanken, ta gjerne kontakt med oss for en prat om hvordan vi kan hjelpe deres virksomhet i arbeidet. Ring oss på 55 27 37 00 eller ta bruk vårt kontaktskjema hvis du ønsker en demonstrasjon av systemet.