Lønnsbehandlingen

Selve beregningen av avviksbasert lønn skjer i lønnsbehandlingen. 
Det er her, og ikke i timelistene at avviksbasert lønn blir beregnet.

Ettersom timelistene tar hensyn til all planlagt tid, og alle typer timelinjer, vil ikke avvikene og summeringen i timelistene alltid tilsvare avvikene i pluss og minustid til lønn.

Gå til rutiner -> Lønnsbehandling i hovedmenyen og klikk på innstillinger for å kontrollere at disse er satt opp riktig.


  1. Velg Avviksbasert under behandlingsmetode og velg korrekte lønnsarter for pluss og minustid.
  2. Innstillingen for turnus/vaktliste er kritisk for hvordan pluss og minustid blir beregnet i forhold til planlagt tid.

    Turnus vil si at lønnsbehandlingen henter planlagt tid utelukkende fra turnusen til den ansatte. Alle andre vakter som er planlagt i vaktlisten utover turnusen blir regnet som plusstid og blir tatt med i beregningen for "arbeid utover turnusavtale".


    Vaktliste vil si at lønnsbehandlingen henter planlagt tid utelukkende fra vaktlisten til den ansatte. 

    Alle vakter som er planlagt i vaktlisten til den ansatte vil da telle med som planlagt tid, og kun timeført arbeid utover dette vil telle med som plusstid.
  3. Husk å avslutte med å lagre, gå tilbake til Lønnsbehandlings-fanen og velg fra og til-dato og forhåndsvis lønnsbehandlingen.
Hva er avviksbasert lønn?


Avviskbasert lønn i Tidsbanken er et alternativ til tidskonto for fastlønnede. 
Om den fastlønnede jobber mer eller mindre enn avtalt planlagt tid, vil lønnen kompensere for dette med et timelønnsbasert tillegg eller trekk for de manglende eller ekstra timene.


Forutsetninger for avviksbasert lønn

For at avviksbasert lønnsbehandling skal fungere må de gitte ansatte være markert med Fastlønnet i Ansattekortet.Det er også viktig at lønnsartene du skal bruke til timelønnsbasert trekk eller tillegg er satt opp riktig.

Lønnsartene kan for eksempel hete "Arbeid utover avtale" og "Manglende arbeidstid i forhold til avtale".

Innstillingene for disse to lønnsartene skal være like:


De øvrige lønnsartene må også settes opp riktig. For at de øvrige lønnsartene som brukes skal telle med i beregningen av mer eller mindre tid ifht. det som er planlagt, så må disse tilhøre timegruppe 300 normaltid.

Det er også viktig, for at beregningene skal bli korrekte, at de lønnsartene som ikke skal telle som plusstid blir satt opp riktig.Virkemåte

Avviksbasert lønn henter forventet tid fra vaktlisten eller turnus, samt summen av antall tellende timer. 
Avvikene mellom avtalt arbeidstid og den tiden de ansatte har ført/stemplet vil komme med som en egne lønnsarter for pluss- og minustid. For at beregningen skal bli riktig, er det kritisk at de øvrige lønnsartene de ansatte fører timer på er satt opp riktig. 
Fravær og permisjon uten lønn må for eksempel telle i negativ retning, mens betalt ferie skal telle i positiv retning. 
Videre må man avgjøre om man ønsker å hente forventet tid fra turnus, noe som betyr at all planlagt og ikke planlagt tid utover turnusavtalen vil telle som plusstid, eller at man henter forventet tid fra vaktlisten. Da vil kun timer utover planlagt tid i vaktlisten telle som plusstid.